Vergoedingen

Psychologische zorg is opgenomen in de basisverzekering en wordt als zodanig vergoed. Echter, de Minister bepaalt welke zorg vergoed wordt uit het basispakket; ze wordt hierin geadviseerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

In algemene zin geldt dat alleen psychische stoornissen (zoals vermeld in het DSM-classificatiesysteem, bijvoorbeeld depressieve stoornis, angststoornis of somatoforme stoornis) worden gerekend tot verzekerde (GGZ) zorg. Aanpassingsstoornissen (psychische klachten in reactie op stress en/of ingrijpende gebeurtenissen) en hulp bij relatie- en werkproblemen zijn al een paar jaar wettelijk uitgesloten van het verzekerde zorgpakket. Bij een enkele zorgverzekeraar is het mogelijk een aanvullende verzekering te sluiten voor zorg die buiten het basispakket valt. 
Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst, maar zorgverzekeraars kunnen in hun polissen ook andere verwijzers aanwijzen. 
 

Voor 2024 zijn wij contracten aangegaan met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis en Caresq.

Informeer, om misverstanden te voorkomen, altijd even bij uw zorgverzekeraar of deze een contract met ons heeft.

We willen er op wijzen dat de betalingsverplichting altijd bij de cliënt ligt; mocht om welke reden dan ook de verzekeraar de door ons ingediende nota niet vergoeden, dan verhalen we de kosten op de cliënt.


Voor gebruik van zorg uit het basispakket geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op minimaal  €385,00.